آرشیو ماهیانه "ژوئن, 2023"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ر) با اینترنت اشیا می توان، فناوری و جمع‌آوری داده‌های شهرهای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 28 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ق) با اینترنت اشیا می توان، انتظارات خرید یا فروش را ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 27 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، مقرون به صرفه بودن خرید ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف) با اینترنت اشیا می توان، تامین آب و فاضلاب، آموزش ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع) با اینترنت اشیا می توان، ایمن نگه داشتن شهرها را، ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، خدمات رسانی بهتر به ساکنان ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، مراکز توزیع عظیم و حمل ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 22 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، در حین رانندگی برنامه ها ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 21 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:   ل) با اینترنت اشیا می توان، آیتم‌هایی که به لیست خرید ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 20 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:ک) با اینترنت اشیا می توان، اقلامی را که در سراسر ...

ادامه مطلب