آرشیو ماهیانه "آوریل, 2023"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ق)با اینترنت اشیا می توان، امنیت کسب و کارها را، برنامه ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 27 آوریل 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص)با اینترنت اشیا می توان، هر شیء متصل به اینترنت را، ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 26 آوریل 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف)با اینترنت اشیا می توان، شبکه ای از اشیاء به هم ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 25 آوریل 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع)با اینترنت اشیا می توان، چگونه نحوه آموزش بازاریابی را، برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س)با اینترنت اشیا می توان، توسعه محصول، قیمت گذاری، توزیع و ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن)با اینترنت اشیا می توان، تحقیقات بازاریابی را، برنامه ریزی کرد. ادامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها م)با اینترنت اشیا می توان، نوآوری ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ل)با اینترنت اشیا می توان، اینترنت ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 20 آوریل 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ک)با اینترنت اشیا می توان، رویکرد ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 19 آوریل 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ی)با اینترنت اشیا می توان،رابطه بین: ...

ادامه مطلب