هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid – و)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(قسمت الف)

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

و)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(قسمت الف)

تحقیقاتی در سال (2011) توسط Tay و Diener انجام شد(مربوط به نظریه مزلو)

که با تجزیه و تحلیل داده های بیش از 60000 نفر از 123 کشور،

که نماینده هر منطقه بزرگ جهان هستند، آزمایش کردند.

این اطلاعات از سال 2005 تا 2010 به مدت 5 سال صورت گرفت که،

پاسخ دهندگان به سوالات مربوط به شش نیاز مشابه مدل مزلو پاسخ دادند:

  1. نیازهای اساسی (غذا، سرپناه)
  2. ایمنی
  3. نیازهای اجتماعی (عشق، حمایت)
  4. توجه
  5. تسلط
  6. خودمختاری

آنها همچنین رفاه خود را در سه معیار مجزا ارزیابی کردند:

  1. ارزیابی زندگی (دیدگاه فرد نسبت به زندگی خود به طور کلی)
  2. احساسات مثبت (موارد شادی یا لذت روزمره)
  3. احساسات منفی (تجربیات روزمره اندوه، عصبانیت یا استرس).

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید