هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid – هـ)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت د)

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

هـ)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت د)

بسیاری از افراد خلاق، مانند نویسندگان

و هنرمندان(به عنوان مثال، رامبراند و ون گوگ)

در طول زندگی خود در فقر زندگی می کردند،

اما می توان ادعا کرد که آنها به خودشکوفایی

دست یافته اند.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید