هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid – د)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت الف)

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

د)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت الف)

با بررسی فرهنگ هایی که در آن تعداد زیادی از مردم در فقر زندگی

می کنند (مانند هند)، روشن است که مردم هنوز  در مورد نیازهای 

بالاتری مانند عشق و وابستگی فکر نمی کنند با این حال، 

به گفته مزلو، افرادی که در دستیابی به نیازهای

فیزیولوژیکی بسیار اساسی (مانند غذا، سرپناه و غیره) مشکل دارند،

قادر به برآوردن نیازهای رشد بیشتر نیستند.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید