هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid-تغییرات مدل ۵مرحله ای به۸مرحله ای

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

تغییرات در مدل پنج مرحله ای به مدل هشت مرحله ای در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی، که به شرح ذیل می باشد:

۱- نیازهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی:

هوا، غذا، نوشیدنی، سرپناه، گرما، رابطه جنسی، خواب و غیره.

۲- نیازهای ایمنی:

حفاظت از عناصر، امنیت، نظم، قانون، ثبات، آزادی از ترس.

۳- نیازهای عشق و وابستگی:

دوستی، صمیمیت، اعتماد و پذیرش، دریافت و بخشش محبت و عشق. وابستگی، عضویت در یک گروه (خانواده، دوستان، محل کار).

۴- نیازهای عزت:

که مازلو آنها را به دو دسته طبقه بندی کرد: (الف) احترام به خود (عزت ، موفقیت ، تسلط ، استقلال) و (ب) نیاز به پذیرفته شدن و ارزش گذاری توسط دیگران (به عنوان مثال ، موقعیت ، اعتبار).

۵- نیازهای شناختی:

دانش و درک، کنجکاوی، اکتشاف، نیاز به معنا و قابلیت پیش بینی.

۶- نیازهای زیبایی:

قدردانی و جستجوی زیبایی، تعادل، فرم و غیره.

۷- نیازهای خودشکوفایی:

تحقق پتانسیل های شخصی، خودشکوفایی، جستجوی رشد شخصی و اوج تجربیات. تمایل به “تبدیل شدن به هر چیزی که فرد قادر به تبدیل شدن به آن است”

۸- نیازهای متعالی:

انگیزه فرد از ارزش های فراتر از خود شخصی (به عنوان مثال: تجربیات عرفانی و تجربیات خاص با طبیعت، تجربیات زیبایی شناختی، تجربیات جنسی، خدمت به دیگران، پیگیری علم، ایمان مذهبی و غیره) است.

(فرانگرش-وحید علیمرانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید