هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid الف)تعریف

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

الف)تعریف

سلسله مراتب نیازهای مزلو یک نظریه انگیزشی در روانشناسی است که شامل یک مدل

پنج سطحی از نیازهای انسانی است که اغلب به صورت سطوح سلسله مراتبی در هرم

ترسیم می شود.

از پایین شروع و به بالا ختم می شود که نیازها عبارتند از:

1-فیزیولوژیکی (غذا و پوشاک)

2-ایمنی (امنیت شغلی)

3-نیازهای عشق و تعلق (دوستی)

4- عزت

5- خودشکوفایی

نیازهای پایین تر در سلسله مراتب باید برآورده شود تا افراد بتوانند نیازهای بالاتر را برآورده کنند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید