مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ش) Multichannel integration in CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ش)Multichannel integration in CRM – ادغام چند کاناله در CRM

ادغام چند کاناله نقطه ایجاد ارزش مشترک مشتری در CRM را نشان می دهد. از سوی دیگر، مهارت شرکت برای انجام موفقیت آمیز یکپارچه سازی چند کانالی بستگی زیادی به توانایی سازمان در جمع آوری اطلاعات مشتریان از همه کانالها و ترکیب آن با سایر اطلاعات مرتبط دارد.

همچنین به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی چند منظوره در توسعه استراتژی CRM مطرح شده است. ماهیت ساختار کانال صنعت و شرکت کنندگان کانال، گزینه های کانال و استراتژی های جایگزین کانال مورد بررسی قرار می گیرد. تجربه مشتری هم در داخل و هم در کانال ها بررسی می شود.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید