مدیریت ارتباط بامشتری-Business-to-business transactions With CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Business-to-business transactions(B2B)With CRM- معاملات تجاری به مشاغل با CRM

علیرغم تصور عمومی که سیستم های CRM برای مشاغل مشتری محور ایجاد شده است، می توان آنها را در محیط های B2B برای ساده سازی و بهبود شرایط مدیریت مشتری نیز به کار برد. برای بهترین سطح عملکرد CRM در محیط B2B، نرم افزار باید شخصی سازی شده و در سطوح فردی ارائه شود.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید