رنگ در تبلیغاتColor in Advertising(قسمت سوم-کاربرد رنگ-الف)

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت سوم-کاربرد رنگ

الف:طراحی داخلی

مهمترین هدف طراحی داخلی، ایجاد فضای فیزیکی منطبق بر نیازهای جسمی، ذهنی، احساسی و اجتماعی افراد می باشد که این موضوع با رنگ اشیا و غیره آمیخته می شود.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید