رنگ در تبلیغاتColor in Advertising(قسمت دوم-ويژگي هاي رنگ)

چاپ مقاله

ويژگي هاي رنگ:


براي شناخت و درك بيشتر رنگها و كاربرد صحيح آنها در آفرينش آثار هنري بايد به چهار جنبه با ويژگي رنگ توجه كامل داشت.
۱-نام رنگ (hue)
۲-ارزش رنگ (Value)  یا تاريكي روشني
۳-خلوص يا اشباع رنگ (intensity)
۴-نوع رنگ يا كروما (chroma)

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید