بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ف)در برخی از مجموعه ها بوسیله اینترنت اشیا، فرآیند توسعه محصول جدید با ایده پردازی شروع می شود و با عرضه محصول به پایان می رسد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید