بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ص)بوسیله ترجیحات ثبت شده با IOT در هنگام،

استفاده از محصول نیز می تواند نقش حیاتی

در تولید محصول جدید داشته باشد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید