اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things -ب)تعریف

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

ب-تعریف

اینترنت اشیاء یا (IoT)

ادامه قسمت قبل”

اتصال همه این اشیاء مختلف و افزودن حسگرها به آنها سطحی

از هوش دیجیتالی را به دستگاه هایی اضافه می کند که در غیر

این صورت گنگ خواهند بود و آنها را قادر می سازد تا داده ها را

بلادرنگ بدون دخالت یک انسان ارتباط دهند. اینترنت اشیاء بافت

جهان پیرامون ما را هوشمندتر و پاسخگوتر می کند و جهان

دیجیتالی و فیزیکی را با هم ادغام می کند.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید