اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/امنیت اینترنت اشیا

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

امنیت اینترنت اشیا

امنیت یکی از بزرگترین مسائل مربوط به اینترنت اشیا است. این حسگرها در بسیاری از موارد داده های

بسیار حساس را جمع آوری می کنند. برای مثال آنچه  در خانه خود می گویید و انجام می دهید. حفظ 

امنیت آن برای اعتماد مصرف کنندگان حیاتی است، اما تاکنون سابقه امنیت اینترنت اشیاء بسیارضعیف

 بوده است. 

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید