اینترنت اشیاء(IoT) / پنج صنعتی که تحت تأثیر از 5G و IoT /ب-زنجیره تامین

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

پنج صنعتی که بیشترین تأثیر را از 5G و IoT خواهند دید

ب-زنجیره تامین

پس از تولید قطعات، 5G و IoT نیز می توانند به انتقال قطعات در زنجیره تامین کمک کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید