اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

مشاور تبلیغات، کسب و کار و تدوین استراتژی

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ص) با اینترنت اشیا می توان، تشخیص دقیق از برنامه بازاریابی را برنامه ریزی کنیم.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرشوحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید