اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ذ) با اینترنت اشیا می توان، داده هابدست آمده از مکان را برای تبلیغات برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید