اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ط) با اینترنت اشیا می توان، بهینه سازی مسیرهای اتوبوس را برای تبلیغان برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید