چالشهای تبلیغات

چاپ مقاله

چالشهای تبلیغات

دو مورد از بزرگترین چالش های تبلیغات:

الف)اندازه گیری ارزش تبلیغات.

ب)اطمینان از طنین انداز شدن آن در افراد مناسب است.

  نظرات

پاسخی بگذارید