بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

 

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

الف)با اینترنت اشیا می توان، استراتژی بازاریابی شرکتی را در عصر رسانه های اجتماعی، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید