بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ل)با اینترنت اشیا می توان، ارتباط مصرف کنندگان با پزشکان، داروخانه ها، بیمارستان ها و سایر خدمات بهداشتی را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

 

  نظرات

پاسخی بگذارید