اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ث)شبکه تبلیغات اینترنت اشیا مسئول انتخاب مرتبط ترین تبلیغات است

و آنها را از طریق یک یا چند دستگاه اینترنت اشیا با یکدیگر متصل می شوند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید