نوشته هایی با برچسب "مشتریان"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها س)سایر دستگاه‌ها یا فقط فرمت‌های تبلیغاتی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ن)هماهنگ‌کننده ممکن است مجبور باشد با ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ل)امنیت کاربر و حفاظت از حریم ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ک) به دلیل سابقه راننده که ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ط)اکوسیستم تبلیغات اینترنت اشیا می‌تواند از ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 19 می 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ح)یک مسافر بوسیله iot، می تواند ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها و)تبلیغات اینترنت اشیا بر اساس گیرنده ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها هـ)به طور خاص، توانایی هماهنگ کننده ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ج)یکپارچه سازی استانداردهای ارتباطی مختلف که ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ب)برای دستیابی ارسال و ارائه تبلیغات، ...

ادامه مطلب