نوشته هایی با برچسب "اینترنت اشیاء Internet of Things"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، مراکز توزیع عظیم و حمل ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 21 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:   ل) با اینترنت اشیا می توان، آیتم‌هایی که به لیست خرید ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 20 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:ک) با اینترنت اشیا می توان، اقلامی را که در سراسر ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، فروش کتاب‌فروشی‌های اینترنتی را برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ح) با اینترنت اشیا می توان، آنچه مشتریان می‌خواهند بخرند را ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 15 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، پیگیری خریدهای مخاطبین را برنامه ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 14 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: هـ) با اینترنت اشیا می توان، برای عرضه محصولات جدید در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ج) با اینترنت اشیا می توان، ابتکارات نوآورانه جدید را برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ب) با اینترنت اشیا می توان، برای برطرف کردن نیازهای افراد ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء   اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: الف) با اینترنت اشیا می توان، سفارش پیتزا، شمارش یا ردیابی اقلام، ...

ادامه مطلب