آرشیو ماهیانه "جولای, 2023"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ش) با اینترنت اشیا می توان، هزینه مصرف انرژی را، برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ر) با اینترنت اشیا می توان، ارتباطات شهر هوشمند را، برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، ازدحام جمعیت را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 27 جولای 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف) با اینترنت اشیا می توان، نظارت بر ترافیک دوچرخه برای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 26 جولای 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع) با اینترنت اشیا می توان، اشتراک خودروهای الکتریکی را برای ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 25 جولای 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، توسعه شهر هوشمند را، برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، صرفه جویی در مصرف آب ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، آبنماهای تبلیغاتی را با هدف ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، کنترل آبیاری فضای سبز، را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، مصرف انرژی را برنامه ریزی ...

ادامه مطلب