آرشیو ماهیانه "جولای, 2022"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ب)اینترنت اشیا به بازاریابان کمک می کند تا رفتارهای خرید  مشتریان ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا الف)اینترنت اشیا، پیامدهای توسعه محصول، پشتیبانی محصول و مدیریت ارتباط با ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا غ)نتایج بازاریابی با استفاده از اینترنت اشیا، برنامه سازمان فروش هر ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 28 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ظ)اینترنت اشیا با مطالعات مفهومی مشخص می کند تا یک نمای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 27 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ض)اینترنت اشیا روی استراتژی‌های خلق مشترک ارزش از طریق فناوری‌های نوین ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ذ)اینترنت اشیا برای ایجاد عملکرد برتر شرکت ها، اثربخشی توسعه استراتژی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا خ)با فناوری اینترنت اشیا، سازمان ها برای ادغام بهتر تولید صنعتی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ث)دستگاه‌های IoT فرصتی را برای تامل بین تولید کننده و مخاطب ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ت)از طریق اینترنت اشیا می توان، توسعه محصول، پشتیبانی محصول، و ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ش)اینترنت اشیا به شرکت ها اجازه می دهد تا راه های ...

ادامه مطلب