هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid-ویژگیهای افراد خودشکوفا

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

Characteristics of self-actualized people-ویژگیهای افراد خودشکوفا

اگرچه همه ما از لحاظ نظری قادر به خودشکوفایی هستیم،

اما اکثر ما این کار را نمی کنیم ، یا فقط به میزان محدودی.

مازلو (1970) تخمین زد که تنها دو درصد از مردم به حالت

خودشکوفایی می رسند.

او به ویژه به ویژگی های افرادی علاقه مند بود که به نظر او به عنوان فردی به پتانسیل خود رسیده بودند.

مزلو (1970) با مطالعه روی 18 نفر که خود را خودآگاه می دانست (از جمله آبراهام لینکلن و آلبرت اینشتین) 15 ویژگی یک فرد خودشکوفا را شناسایی کرد.

(فرانگرش-وحید علیمرانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید