بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ک)برای تولید محصولات جدید، مطالعات در مورد اثربخشی اینترنت اشیا بر محصولات در حال بررسی می باشد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)


  نظرات

پاسخی بگذارید