اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

اصطلاح اینترنت اشیا عمدتاً

برای دستگاه هایی استفاده

می شود که معمولاً انتظار نمی رود

اتصال اینترنت داشته باشند و می توانند

مستقل از عملکرد انسان با شبکه ارتباط

برقرار کنند. به همین دلیل، رایانه به طور کلی

یک دستگاه اینترنت اشیا محسوب نمی شود

و یک تلفن هوشمند نیز در نظر گرفته نمی شود

حتی اگر دومی دارای سنسور باشد.

با این حال، یک ساعت هوشمند یا یک گروه

تناسب اندام یا سایر وسایل پوشیدنی ممکن

است به عنوان یک دستگاه اینترنت اشیا در

نظر گرفته شود.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید