نوشته هایی با برچسب "مشاوره بازاریابی صنعتی"

شنبه 11 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات نتیجه گیری هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا ما هنوز ...

ادامه مطلب
جمعه 10 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 7-با تکنولوژی IOT نباید ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 9 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 6-دگرگونی فناوری تبلیغات با ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 8 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 5-شخصی‌سازی تبلیغات در خصوص ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 7 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 5-شخصی‌سازی تبلیغات در خصوص ...

ادامه مطلب
دوشنبه 6 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 4-داده های بیشتر با ...

ادامه مطلب
یکشنبه 5 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 3-دستیار هوش مصنوعی یک بلندگوی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 2-ب-تبلیغات، فناوری اینترنت اشیا ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 2-الف-چه کسی از آن ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 2 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 1- کاربرانی که آماده ...

ادامه مطلب