نوشته هایی با برچسب "بازاریابی و تبلیغات"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ی)مکان های پربازدید، حالت رانندگی، ویژگی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ط)اکوسیستم تبلیغات اینترنت اشیا می‌تواند از ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ز)تبلیغات اینترنت اشیا با زمینه‌های جدید ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها و)تبلیغات اینترنت اشیا بر اساس گیرنده ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها د)ارائه یک پلتفرم متقابل که تعامل ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ج)یکپارچه سازی استانداردهای ارتباطی مختلف که ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 12 می 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها الف)مسئولیت ارسال و ارائه تبلیغات از ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها غ)هماهنگ کننده تبلیغات اینترنت اشیا دوچندان ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ض)وسیله نقلیه هوشمند از چندین دستگاه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ذ)وسیله نقلیه هوشمندی که امروزه ما ...

ادامه مطلب