نوشته هایی با برچسب "بازاریابی و تبلیغات"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ض)اینترنت اشیا را می توان در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها خ)هماهنگ کننده باید با حافظه، CPU، ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 2 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ت)از دیدگاه تبلیغات اینترنت اشیا، معماری ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 1 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ش)زمان‌بندی و توزیع جغرافیایی حسگرها با ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ق)هماهنگ‌کننده تبلیغات اینترنت اشیا، جریان داده‌ها ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ص) اینترنت اشیا با سرعت در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ع)توزیع کننده تبلیغات نقش مهمی در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها س)سایر دستگاه‌ها یا فقط فرمت‌های تبلیغاتی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها م)مکانیسم‌های امنیتی ناگزیر مقدار و نوع ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ل)امنیت کاربر و حفاظت از حریم ...

ادامه مطلب