نوشته هایی با برچسب "Customer Relationship Management ،crm ،مدیریت ارتباط با مشتری ،اتوماسیون بازاریابی ،Marketing Automation"

Customer Relationship Managementح)  CRM عملیاتی - بخش دوماتوماسیون بازاریابی(Marketing Automation)اتوماسیون بازاریابی بر سهولت فرایند کلی بازاریابی برای موثرتر و کارآمدتر تمرکز ...

ادامه مطلب