نوشته هایی با برچسب "crm"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ن)یکی از مزایای اینترنت اشیا این است که: فرصتی را برای ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ک)برای تولید محصولات جدید، مطالعات در مورد اثربخشی اینترنت اشیا بر ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ح)امروزه بیشترین کاربرد دستگاه‌های اینترنت اشیا تراشه های متصل به حیوانات ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 3 آگوست 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا هـ)اینترنت اشیا شامل حسگرها یا برچسب هایی است که می توانند ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ب)اینترنت اشیا به بازاریابان کمک می کند تا رفتارهای خرید  مشتریان ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 28 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ظ)اینترنت اشیا با مطالعات مفهومی مشخص می کند تا یک نمای ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا خ)با فناوری اینترنت اشیا، سازمان ها برای ادغام بهتر تولید صنعتی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ش)اینترنت اشیا به شرکت ها اجازه می دهد تا راه های ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ص)بوسیله ترجیحات ثبت شده با IOT در هنگام، استفاده از محصول ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءبازاریابی در عصر اینترنت اشیا ف) برنامه های تلفن هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا، نه ...

ادامه مطلب