اخبار

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ب)نحوه تعامل دستگاه های IoT با ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 14 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها الف)به طور کلی، دستگاه‌های IOT را ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 13 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها غ)پروتکل ها IEEE، LoWPAN، LoRa برای ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 12 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ظ)پروتکل های ارتباطی IEEE و IETF  ...

ادامه مطلب
دوشنبه 11 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ض)اتصال اینترنت اشیا توسط پروتکل‌های شبکه ...

ادامه مطلب
یکشنبه 10 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ذ)اتصال پرسرعت برای مقابله با برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها خ)یک عنصر حیاتی در اینترنت اشیا، ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ث)اینترنت اشیا یک رابطه همکاری بین ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 7 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ت)پشته IoT معمولاً به عنوان یک ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 6 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ش)پشته IoT معمولاً به عنوان یک ...

ادامه مطلب