اخبار

دوشنبه 25 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ل)تبلیغات اینترنت اشیا ویژگی های خاص ...

ادامه مطلب
یکشنبه 24 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ک)برای فعال کردن چشم انداز تبلیغات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ی)گسترش بازار سنتی تبلیغات اینترنتی یکی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ط)اتصال و هوش بالای موجود در ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 21 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ح)خدمات با بهره گیری از ویژگی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ز)چشم اندازی برای یک چشم انداز ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها و) معماری‌های مختلف اینترنت اشیا باید ...

ادامه مطلب
دوشنبه 18 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها هـ)امروزه دستگاه‌های اینترنت اشیا را می‌توان ...

ادامه مطلب
یکشنبه 17 آوریل 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها د)دستگاه‌های اینترنت اشیا باید از راه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءتبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ج)ماهیت برنامه های اینترنت اشیا محدودیت ...

ادامه مطلب