اخبار

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب-فروپاشی صنعت با 5G و IOT  با تکنولوژی 5G و IoT در تولید و زنجیره تامین ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 4 نوامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) / الف-فر...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف-فروپاشی صنعت با 5G و IOT یکی از بخش‌هایی که بیش از سایرین تحت تأثیر ظهور ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 3 نوامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) / ج-۵G و...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءج-5G و تاثیر بر IOT بزرگترین تأثیر گذاری در تراکنش های بالا از مکان های راه ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 2 نوامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) / ب-۵G و...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب-5G و تاثیر بر IOT در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای اینترنت اشیا، بدون ...

ادامه مطلب
دوشنبه 1 نوامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) / الف-۵G...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف-5G و تاثیر بر IOT تأثیر 5G بر اینترنت اشیا بستگی به تعریف فرد از اینترنت ...

ادامه مطلب
یکشنبه 31 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) / ب- بال...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب- چگونه می تواند پتانسیل اینترنت اشیا را بالا برد یکی دیگراز حوزه‌هایی که فناوری 5G ...

ادامه مطلب

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف- چگونه می تواند پتانسیل اینترنت اشیا را بالا برد ظهور نسل پنجم ارتباطات سیار بی‌سیم ...

ادامه مطلب

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب-آینده اینترنت اشیا بدون استاندارد و امنیت یک مسئله مداوم، در چند سال آینده شاهد اتفاقات ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 28 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /الف-آین...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءالف-آینده اینترنت اشیا با ادامه کاهش قیمت سنسورها و ارتباطات، افزودن دستگاه‌های بیشتری به اینترنت اشیا ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 27 اکتبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /ب-داده ...

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءب-داده های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی(گوگل) هوش مصنوعی از داده‌های استخراج‌شده از هزاران حسگر ...

ادامه مطلب